SLUŽBY

RECEPČNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY

Uvědomujeme si, že recepční a informační služba představuje většinou první kontakt návštěvníka či potencionálního klienta s Vaší společností. Proto velmi dbáme na profesionální a reprezentativní vystupování našich zaměstnanců na těchto pozicích. Vybíráme pouze zkušené zaměstnance s reprezentativním vzhledem, bezvadným mluveným projevem, výbornou znalostí obsluhy PC a jazykovou vybaveností podle Vašich požadavků.

Tito zaměstnanci jsou vystrojeni do společenského oblečení, které může být barevně sladěno v souladu s corporate identity Vaší společnosti. Recepční standardně provádí dohled nad režimovým opatřením recepce, tzn. kontrolu oprávněnosti vstupu, evidenci a ohlašování návštěv, obsluhu telefonní ústředny, vyřizování pošty, poskytování informací návštěvníkům, obsluhu bezpečnostních zařízení a další dohodnuté úkony.

OSTRAHA MAJETKU

Fyzickou ostrahu zajišťujeme proškolenými zaměstnanci s odpovídající znalostí daného objektu. Strážný provádí střežení objektu formou pozorování, kontroly a dodržování Vámi nastavených režimových opatření. K obvyklým činnostem strážného patří ochrana majetku, kontrola oprávněnosti vstupu osob a vjezdu vozidel, správa klíčového hospodářství, pochůzková činnost, obsluha a vyhodnocování bezpečnostních technologií – zejména poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, dohledového videosystému, elektrické požární signalizace a elektronického systému kontroly vstupu. Další činnosti jsou specifikovány vnitřním dokumentem na základě Vašich požadavků. Ke kontrole pochůzkové činnosti využíváme moderních bezdrátových technologií, díky nimž máme přehled o činnosti strážného v reálném čase a můžeme tak reagovat na nestandardní události bez prodlení.

Tento systém lze také propojit s technologiemi instalovanými v objektu (např. MaR) a zajistit tak předání důležité informace dalším pověřeným osobám nebo zajistit přímo řešení problému v mimopracovní době Vašich zaměstnanců. V případě smluvní delegace práv na ochranu majetku zaměstnavatele provádíme kontroly zaměstnanců a jejich zavazadel při odchodu ze zaměstnání. Pro tuto činnost vybíráme fyzicky zdatné zaměstnance reprezentativního vzhledu. Před nástupem na objekt jsou všichni zaměstnanci proškoleni v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Musí také umět obsluhovat všechna bezpečnostní zařízení a být seznámeni s místními riziky konkrétního objektu. Jejich znalosti jsou průběžně ověřovány ze strany vedoucích pracovníků, kteří také pravidelně kontrolují plnění předepsaných pracovních povinností

DETEKTIVNÍ SLUŽBY

Komplexní systém detektivních služeb zahrnuje realizaci specifických opatření, převážně neveřejného a do jisté míry též konspirativního charakteru, vedoucích k preventivnímu odvracení nebo odhalování protiprávního jednání. Zvláštní opatření jsou realizována s využitím i méně obecných kriminalistických, psychologických, technických a dalších metod. Cílem práce detektiva v obecném slova smyslu je získat informace a důkazy proti osobě dopouštějící se protiprávního jednání. Poskytujeme služby v personální oblasti (kontrola vytížení zaměstnanců, kontrola dodržování léčebného režimu při nemocenské), v oblasti vnitřní kriminality (odhalování protiprávního jednání vlastních zaměstnanců, pracovníků subdodavatele) a služby obchodního detektiva. Hlavní náplní činnosti detektiva v obchodním domě je sledovat potencionálního pachatele přestupku (trestného činu) s cílem odhalit jeho protiprávní skutek.

Po odhalení inkriminovanou osobu omezit na osobní svobodě, sepsat se všemi zainteresovanými osobami protokol a přivolat PČR. Na počet odhalených krádeží má vliv zejména skladba obyvatelstva v konkrétních regionech, místní hospodářské a sociální poměry, případně další specifické místní faktory. Výsledky práce detektivů jsou Vám pravidelně dokládány formou týdenních výkazů; podrobnější evidence zahrnuje počet odhalených pachatelů krádeže, hodnotu zadrženého zboží, statistiku pohybu senzitivních položek, výsledky kontinuálních inventur a další údaje dle Vašich požadavků. Kromě dohledu nad chováním zákazníků realizujeme také opatření k zamezení krádežím ze strany zaměstnanců obchodu (kontrola osob a zavazadel po skončení pracovní doby), zaměstnanců dodavatelských firem (uklízečky, řidiči) či další opatření zamezující ztrátám zboží (kontrola příjmu a výdeje zboží, odpisů apod.).

FACILITY

Na technickou správu se v rámci naší společnosti díváme komplexním způsobem. Nenabízíme tedy pouze konkrétní ohraničené služby, ale nasloucháme přáním a potřebám klientů. Jako odezvu na tyto podněty nabízíme specifická řešení na bázi dlouhodobých produktů a systémových opatření od běžné denní operativní údržby až po vysoce kvalifikovanou prediktivní údržbu.

V rámci jednotlivých projektů zajišťujeme:
• operativní, preventivní a prediktivní údržbu
• modernizace, optimalizace, úsporná opatření
• opravy a servisní práce
• havarijní dispečink
• organizace všech revizí a povinných prohlídek
• vedení a aktualizaci technické a provozní dokumentace
• dohled nad provozními náklady a aktivní hledání opatření k jejich snížení
• dodávky náhradních dílů a spotřebního materiálu
• energetický management
• odborný management dodavatelů a služeb třetích stran

Naše mnohaleté zkušenosti jsme připraveni poskytnout klientům také ve formě cílených auditů a konzultačních služeb.

V této oblasti pro klienty připravujeme:
• provozní audit
Základní posouzení provozních parametrů objektu, technologií a jiných zařízení. Kvantifikace plánovaných a reálně dosažených hodnot, posouzení diference a design nápravných opatření.
• procesní audit
Analýza všech procesů v oblasti správy a údržby budov, strojních zařízení a technologií. Kontrola eskalačních, provozních a havarijních plánů.
• technický audit
Kontrola zařízení, provozní dokumentace, kompilace krizových plánů, kontrola souladu výkonů s platnou legislativou.
• ekonomický audit
Posouzení reálných provozních nákladů, managementu náhradních dílů a spotřebního materiálu, systém řízení a vyhodnocování efektivity provozu atd.
• energetický audit
Standardní posouzení energetické náročnosti provozu, návrh úsporných opatření.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

S maximálním smyslem pro detail a vysokou pečlivostí přistupujeme k úklidovým službám. Především se věnujeme školení našich zaměstnanců a pracovníků a používá technologie a prostředky na nejvyšší úrovni.

Součástí úklidového servisu jsou především tyto služby:
• pravidelný úklid objektů
• průmyslové čištění podlah
• čištění strojů a technologických zařízení
• havarijní dispečink
• mytí oken a prosklených ploch
• čištění koberců
• kolaudační úklidy
• speciální ošetření podlahových krytin
• čištění žaluzií
• čištění firemních vozidel
• deratizace a dezinsekce

 

Do našeho týmu hledáme profese:


Obchodní detektiv a Strážný